NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ (19 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Bài toán cây bao trùm trên đồ thị và ứng dụng
   Tác giả:  Trương Bá Thái ; Võ Văn Tuấn Dũng(hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Data correcting approaches in combinatorial optimization
   Tác giả:  Boris Goldengorin, Panos M. Pardalos.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2012
Graph theory
   Tác giả:  J.A. Bondy, U.S.R. Murty.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2008
Graph Theory
   Tác giả:  Reinhard Diestel
   Nhà XB: Springer ,
   Năm XB: 2000
Graph Theory with Applications
   Tác giả:  J. A. Bondy, U. S. R. Murty
   Nhà XB: North Holland,
   Năm XB: 1976
Graph theory, combinatorics, and algorithms : interdisciplinary applications
   Tác giả:  edited by Martin Charles Golumbic, Irith Ben-Arroyo Hartman.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2005
Graphs, Algorithms, and Optimization
   Tác giả:  Kocay William,Donald L.Kreher
   Nhà XB: Chapman & Hall/CRC ,
   Năm XB: 2004
Lý thuyết đồ thị
   Tác giả:  Lê Mậu Gia Bảo, Nguyễn Kim Hưng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Lý thuyết đồ thị
   Tác giả:  Nguyễn Cam, Chu Đức Khánh.
   Nhà XB: Trẻ,
   Năm XB: 1998
Lý thuyết đồ thị
   Tác giả:  Lê Mậu Gia Bảo
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2014