NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
TIẾNG ANH 4 (38 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: English 4

American headway 1 : the world's most trusted English course
   Tác giả:  John Soars, Liz Soars.
   Nhà XB: Oxford University Press ,
   Năm XB: 2009
American headway 2 the world's most trusted English course : Giáo trình học tiếng Anh
   Tác giả:  John, Liz Soars; Mai Bùi (giới thiệu).
   Nhà XB: Thời Đại,
   Năm XB: 2014
American headway 2A : the world's most trusted english course
   Tác giả:  John, Liz Soars.
   Nhà XB: Oxford University Press,
   Năm XB: 2009
American headway 2B : the world's most trusted english course
   Tác giả:  Liz and John Soars
   Nhà XB: Oxford University Press,
   Năm XB: 2010
American headway 2B : the world's most trusted english course
   Tác giả:  John and Liz Soars
   Nhà XB: Oxford University Press,
   Năm XB: 2009
American headway 3 : the world's most trusted english course
   Tác giả:  Liz and John Soars
   Nhà XB: Oxford University Press,
   Năm XB: 2009
American headway 3 the world's most trusted English course : Giáo trình học tiếng Anh
   Tác giả:  Liz , John Soars.
   Nhà XB: Thời Đại ,
   Năm XB: 2014
American headway 4 : the world's most tursted English course
   Tác giả:  John Soars, Liz Soars.
   Nhà XB: Oxford University Press ,
   Năm XB: 2010
American headway 4 the world's most trusted English course : Giáo trình học tiếng Anh
   Tác giả:  John, Liz Soars.
   Nhà XB: Thời Đại,
   Năm XB: 2014
Developing Tactics for Listening
   Tác giả:  Jack C. Richards
   Nhà XB: Oxford University Press,
   Năm XB: 2003