NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
TIẾNG ANH 5 (91 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: English 5

30 Days to the TOEIC Test : test of english for international communication
   Tác giả:  Lê Thành Tâm, Ngọc Phương Anh Lê (giới thiệu)
   Nhà XB: Trẻ,
   Năm XB: 2004
30 Days to the TOEIC Test : test of english for international communication
   Tác giả:  Lê Thành Tâm, Lê Ngọc Phương Anh (giới thiệu)
   Nhà XB: Trẻ,
   Năm XB: 2008
600 essential words for the toeic test : test of english for international communication
   Tác giả:  Lin Lougheed.
   Nhà XB: Trẻ,
   Năm XB: 2007
A course of english for student forestry
   Tác giả:  Trần Phạm Minh Đức.
   Nhà XB: Đại học Huế ,
   Năm XB: 2008
A course of english for student forestry resources management
   Tác giả:  Trần Phạm Minh Đức, Lê Thị Thanh hải.
   Nhà XB: Đại học Huế ,
   Năm XB: 2008
A couse of english for student of agriculral engineering
   Tác giả:  Lê Thị Thanh Chi.
   Nhà XB: Đại học Huế ,
   Năm XB: 2008
Advanced English for translation
   Tác giả:  Dennis Chamberlin, Gillian White.
   Nhà XB: Cambridge,
   Năm XB: 1987
American headway 4 : the world's most tursted English course
   Tác giả:  John Soars, Liz Soars.
   Nhà XB: Oxford University Press ,
   Năm XB: 2010
Anh văn chuyên ngành may thời trang : Giáo trình môn học=English for the fashion garment industry
   Tác giả:  Võ Phước Tấn, Trần Anh Dũng.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2005
Bài giảng Tiếng Anh công nghệ sinh học = English for Biology 1
   Tác giả:  Lê Văn Tuyên.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008