NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
MÔI TRƯỜNG (78 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Environment

A comprehensive laboratory manual for environmental science and engineering [electronic resource]
   Tác giả:  P.R. Sreemahadevan Pillai.
   Nhà XB: New Age International (P) Ltd.,
   Năm XB: 2009
Annual editions Environment 1011
   Tác giả:  Zachary Sharp (editor)
   Nhà XB: McGraw - Hill,
   Năm XB: 2011
Antibiotics and antibiotic resistance in the environment
   Tác giả:  Carlos F. Amábile-Cuevas, Fundación Lusara, Mexico City, Mexi
   Nhà XB: CRC Press, Taylor & Francis Group, CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an Informa business,
   Năm XB: [20
Building an effective environmental management science program : final assessment
   Tác giả:  Committee on Building an Environmental Management Science Program, Virtual Commission on Environmental Management Science, National Research Council.
   Nhà XB: National Academy Press,
   Năm XB: 1997
Con người và môi trường
   Tác giả:  Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Kim Loan.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2005
Con người và môi trường
   Tác giả:  Lê Thanh Vân
   Nhà XB: Đại học Sư phạm,
   Năm XB: 2009
Con người và môi trường
   Tác giả:  Hoàng Hưng.
   Nhà XB: Trẻ,
   Năm XB: 2000
Con người và Môi trường ở bãi rác Đông Thạnh : bước đầu điều tra, nghiên cứu mối quan hệ giữa con người và môi trường ở bãi rác Đông Thạnh
   Tác giả:  Võ Thị Bích Vân...[và những người khác].
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2000
Con người và môi trường sống
   Tác giả:  Vũ Văn Bằng.
   Nhà XB: Văn Hóa Thông Tin,
   Năm XB: 2004
Conflicts in environmental regulation and the internationalisation of the state : contested terrains
   Tác giả:  Ulrich Brand ... [et al.].
   Nhà XB: Routledge,
   Năm XB: 2008