NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (7 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học tập trung vào những việc trong quản lý dự án công nghệ phần mềm như cách lập kế hoạch cho dự án, quan sát quá trình phát triển dự án. Đồng thời môn học giúp sinh viên hiểu rõ việc lập kế hoạch cho dự án, vai trò của những người tham gia vào dự án.

An integrated approach to software engineering
   Tác giả:  Pankaj Jalote.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2005
Giáo trình Quản lý dự án công nghệ thông tin
   Tác giả:  Ngô Trung Việt.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2006
IT project portfolio management
   Tác giả:  Stephen S. Bonham.
   Nhà XB: Artech house, inc.,
   Năm XB: 2005
Quản lý dự án công nghệ thông tin
   Tác giả:  Nguyễn Kim Hưng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2019
Quản lý dự án công nghệ thông tin
   Tác giả:  Nguyễn Kim Hưng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Quản lý dự án công nghệ thông tin
   Tác giả:  Lê Văn Phùng, Trần Nguyên Hương, Lê Hương Giang.
   Nhà XB: Truyền thông và thông tin,
   Năm XB: 2015
The one-page project manager for IT projects : communicate and manage any project with a single sheet of paper
   Tác giả:  Clark A. Campbell.
   Nhà XB: Wiley ,
   Năm XB: 2008