NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH (52 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Linear Algebra

An invitation to C*-algebras
   Tác giả:  William Arveson.
   Nhà XB: Springer-Verlag,
   Năm XB: 1976.
Analyse Combinatoire
   Tác giả:  Louis Comtet
   Nhà XB: Reidel,
   Năm XB: 1974
Bài tập đại số tuyến tính và hình học giải tích
   Tác giả:  Khu Quốc Anh,...[và những người khác].
   Nhà XB: Đại học Quốc gia,
   Năm XB: 2004
Đại số tuyến tính
   Tác giả:  Đỗ Công Khanh (chủ biên)...[và những người khác].
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
Đại số tuyến tính
   Tác giả:  Nguyễn Duy Thuận, Phi Mạnh Ban, Nông Quốc Chinh.
   Nhà XB: Đại học Sư phạm ,
   Năm XB: 2003
Đại số tuyến tính : dành cho khối kỹ thuật-công nghệ thông tin
   Tác giả:  Đặng Văn Cường.
   Nhà XB: Đại học Duy Tân
   Năm XB:
Đại số tuyến tính : Dùng cho sinh viên đại học đại cương các chuyên ngành toán, tin, lý, hóa điện tử và kỹ thuật. T.2
   Tác giả:  Lê Anh Vũ
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 1997
Đại số tuyến tính : T1
   Tác giả:  Lê Anh Vũ.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 1997
Đại số tuyến tính dùng trong kinh tế
   Tác giả:  Trần Văn Hạo.
   Nhà XB: Khoa học và Kỷ thuật,
   Năm XB: 1997
Đại số tuyến tính nâng cao
   Tác giả:  Đặng Văn Vinh.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia TP.HCM,
   Năm XB: 2017