NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
GIẢI TÍCH 1 (154 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Calculus 1

1,001 calculus practice problems for dummies
   Tác giả:  Consumer Dummies.
   Nhà XB: John Wiley and Sons,
   Năm XB: 2014
1,001 pre-calculus practice problems for dummies.
   Tác giả: 
   Nhà XB: John Wiley and Sons,
   Năm XB: 2014
A course in calculus and real analysis
   Tác giả:  Sudhir R. Ghorpade, Balmohan V. Limaye.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2006
Advanced calculus
   Tác giả:  R. Creighton Buck, with the collaboration of Ellen F. Buck.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: c1978.
Advanced Calculus
   Tác giả:  Angus E. Taylor/W. Robert Mann
   Nhà XB: Wiley ,
   Năm XB: 1983
Advanced calculus : a differential forms approach
   Tác giả:  Harold M. Edwards.
   Nhà XB: Birkhäuser,
   Năm XB: [2014
Advanced calculus demystified[electronic resource]
   Tác giả:  David Bachman.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: c2007.
Advanced calculus with applications in statistics
   Tác giả:  André I. Khur.
   Nhà XB: Wiley-Interscience,
   Năm XB: 2003
Advanced Calculus with Applications in Statistics
   Tác giả:  Andreì I. Khuri
   Nhà XB: Wiley-Interscience ,
   Năm XB: 2003
Applied calculus for business, economics, and the social and life sciences
   Tác giả:  Laurence D. Hoffman, Gerald L. Bradley, Kenneth H. Rosen.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2005