NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
TOÁN RỜI RẠC (28 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Discrete Mathematics

A First Course in Discrete Mathematics
   Tác giả:  Ian Anderson
   Nhà XB: Springer ,
   Năm XB: 2001
Discrete mathematics : an introduction to proofs and combinatorics
   Tác giả:  Kevin Ferland.
   Nhà XB: Houghton Mifflin Co.,
   Năm XB: 2009
Discrete Mathematics : Elementary and Beyond
   Tác giả:  Laszlo Lovasz, Jozsef Pelikan, Katalin L. Vesztergombi.
   Nhà XB: Springer-Verlag New York Inc.,
   Năm XB: 2003
Discrete mathematics and its applications
   Tác giả:  Kennth H. Rosen.
   Nhà XB: WCB/McGraw-Hill,
   Năm XB: 1999
Discrete mathematics demystified [electronic resource]
   Tác giả:  Steven G. Krantz.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2009
Discrete mathematics for computing
   Tác giả:  Peter Grossman
   Nhà XB: Palgrave Macmillan ,
   Năm XB: 2002
Discrete mathematics for new technology
   Tác giả:  Rowan Garnier, John Taylor.
   Nhà XB: Institute of Physics Pub.,
   Năm XB: 2002
Discrete mathematics with applications
   Tác giả:  Susanna S. Epp.
   Nhà XB: Brooks/Cole, Cengage Learning,
   Năm XB: 2011
Invitation to discrete mathematics
   Tác giả:  Jiří Matoušek, Jaroslav Neš
   Nhà XB: Oxford University Press,
   Năm XB: 2009
Invitation to discrete mathematics
   Tác giả:  Jiří Matoušek and Jaroslav Neš
   Nhà XB: Clarendon Press ; Oxford University Press,
   Năm XB: 1998