NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
XÁC SUẤT THỐNG KÊ (79 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Probability and Statistics

40 puzzles and problems in probability and mathematical statistics
   Tác giả:  Wolfgang Schwarz.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2008
A first course in probability
   Tác giả:  Sheldon Ross.
   Nhà XB: Pearson Prentice Hall,
   Năm XB: 2010
A first course in probability
   Tác giả:  Sheldon Ross, University of Southern California.
   Nhà XB: Pearson Education, Inc.,
   Năm XB: [2014]
Analysis and probability : wavelets, signals, fractals
   Tác giả:  Palle E.T. Jorgensen ; graphics by Brian Treadway.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2006
Applied Probability
   Tác giả:  Kenneth Lange
   Nhà XB: Springer ,
   Năm XB: 2003
Applied statistics and probability for engineers
   Tác giả:  Douglas C. Montgomery, George C. Runger
   Nhà XB: Wiley ,
   Năm XB: 2003
Bài tập xác suất thống kê
   Tác giả:  Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Trí Cao
   Nhà XB: Đại học Quốc gia TP.HCM,
   Năm XB: 2009
Bài tập xác suất thống kê
   Tác giả:  Lê Khánh Luận, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Trí Cao.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2008
Bài tập xác suất và một số đề thi tham khảo
   Tác giả:  Lê Khánh Luận.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2008
Basic probability theory
   Tác giả:  Robert B. Ash.
   Nhà XB: Dover Publications,
   Năm XB: 2008