NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CSVN (29 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Học phần gồm hai khối kiến thức cơ bản. 1/ Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lồi đấu tranh giành độc lập dân tộc ( bái 1 – 3) . Ở đây, trình bày cơ sở ra đời và bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam; Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945) ; Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ ( 1945 – 1975). 2/ Đường lối xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH. ( bài 4 – 8). Ở đây, trình bày đường lối Công nghiệp hóa ; Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội; đường lối đối ngoại của Đảng.

70 câu hỏi gợi ý trả lời môn lịch sử đảng cộng sản Việt Nam
   Tác giả:  Nguyễn Đức Chiến, Đỗ Quang Ân.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Hà Nội ,
   Năm XB: 2000
Bảy mươi năm Đảng cộng sản Việt Nam
   Tác giả:  Tác giả tập thể.
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2000
Bảy mươi năm Đảng cộng sản Việt Nam 1930 - 2000
   Tác giả:  Tác giả tập thể.
   Nhà XB: Thông Tấn,
   Năm XB: 2001
Dự thảo báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi điều lệ Đảng trình đại hội XI của Đảng.
   Tác giả: 
   Nhà XB:
   Năm XB: 2010
Dự thảo các văn kiện trình đại hội XI của Đảng : tài liệu sử dụng tại đại hội Đảng cấp cơ sở
   Tác giả: 
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2010
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
   Tác giả:  Nguyễn Hữu Vượng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
   Tác giả:  Nguyễn Hữu Vượng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2013
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   Nhà XB: Chính trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2016
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Đinh Xuân Lý (chủ biên)...[và những người khác].
   Nhà XB: Chính trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2017
Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
   Nhà XB: Chính trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2011