NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (34 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Principles of Marxism - Leninism Nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 phần: Phần thứ nhất: bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận Triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin; Phần thứ hai: trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Phần thứ ba: khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác-Lênin
   Tác giả:  An Như Hải chủ biên.
   Nhà XB: Lý Luận Chính Trị,
   Năm XB: 2005
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng
   Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
   Nhà XB: Chính trị Quốc gia,
   Năm XB: 2004
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng
   Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
   Nhà XB: Chính trị Quốc gia,
   Năm XB: 2006
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng
   Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
   Nhà XB: Chính trị Quốc gia,
   Năm XB: 2002
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin : dùng cho các khối ngành không chuyên kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng
   Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
   Nhà XB: Chính trị Quốc gia,
   Năm XB: 2007
Giáo trình kinh tế chính trị Mác-Lênin : dùng cho các khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng
   Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
   Nhà XB: Chính trị Quốc gia,
   Năm XB: 2006
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Phạm Văn Sinh (chủ biên)...[và những người khác].
   Nhà XB: Chính trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2013
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Phạm Văn Sinh (chủ biên)...[và những người khác].
   Nhà XB: Chính trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2018
Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Phạm Văn Sinh (chủ biên)...[và những người khác].
   Nhà XB: Chính trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2017
Giáo trình Triết học Mác-Lênin
   Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
   Nhà XB: Chính trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2006