NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
TÂM LÝ HỌC (95 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Psychology

50 psychology classics : who we are, how we think, what we do : insight and inspiration from 50 key books
   Tác giả:  Tom Butler-Bowdon.
   Nhà XB: Nicholas Brealey Pub.,
   Năm XB: 2007
Admirable evasions : how psychology undermines morality
   Tác giả:  Theodore Dalrymple.
   Nhà XB: Encounter Books,
   Năm XB: 2015
All in the mind : psychology for the curious
   Tác giả:  Adrian Furnham, Dimitrios Tsivrikos.
   Nhà XB: John Wiley & Sons Inc.,
   Năm XB: 2017.
Applied behavior analysis for children with autism spectrum disorders
   Tác giả:  Johnny L. Matson, editor.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2009
Creative concepts in psychology : an activity and case-based approach
   Tác giả:  Andrea H. Goldstein.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2011
Discovering psychology
   Tác giả:  Don H. Hockenbury, Tulsa Community College, Sandra E. Hockenbury.
   Nhà XB: Worth Publishers,
   Năm XB: 2014
Discovering psychology : the science of mind
   Tác giả:  John T. Cacioppo, Laura A. Freberg.
   Nhà XB: Wadsworth Cengage Wadsworth,
   Năm XB: 2013
Encyclopedia of statistics in behavioral science
   Tác giả:  editors-in-chief, Brian S. Everitt, David C. Howell.
   Nhà XB: John Wiley & Sons,
   Năm XB: 2005
Essentials of psychological testing
   Tác giả:  Susana Urbina.
   Nhà XB: John Wiley & Sons,
   Năm XB: 2004
Essentials of understanding psychology
   Tác giả:  Robert S. Feldman
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2011