NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN   - TỔNG SỐ MÔN: 79
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH VÀ TÌM VIỆC (22 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Presentation and Job Seeking Skills

Các tình huống giao tiếp tiếng Anh điển hình trong đàm phán kinh doanh = English conversations conversations in trade negotiation
   Tác giả:  Thanh Hà.
   Nhà XB: Hồng Đức ,
   Năm XB: 2008
Giao tiếp hiệu quả trong kinh doanh
   Tác giả:  Peter E. Friedes, David H. Maister; Khánh Vân (dịch)
   Nhà XB: Đà Nẵng,
   Năm XB: 2014
Giao tiếp kinh doanh : Giáo trình
   Tác giả:  Hà Nam Khánh(chủ biên), Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2010
Giao tiếp tiếng Hàn trong kinh doanh thương mại
   Tác giả:  Thùy Linh
   Nhà XB: Hồng Đức,
   Năm XB: 2013
Giao tiếp trong kinh doanh
   Tác giả:  Vũ Thị Phượng, Dương Quang Huy.
   Nhà XB: Tài Chính,
   Năm XB: 2006
Giáo trình giao tiếp kinh doanh
   Tác giả:  Hà Nam Khánh Giao, Phạm Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Quỳnh Giang
   Nhà XB: Lao động - Xã hội ,
   Năm XB: 2011
Học cách thiết kế slide nghệ thuật và khoa học trong xây dựng bài thuyết trình : Slide:ology: The Art and Science of Creating Great Presentations
   Tác giả:  Nancy Duarte; Khánh Trang (dịch).
   Nhà XB: Thế giới,
   Năm XB: 2018
Kỹ năng giao tiếp & thương lượng trong kinh doanh
   Tác giả:  Thái Trí Dũng.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2012
Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
   Tác giả:  Trịnh Quốc Trung (chủ biên)...[và những người khác]
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2014
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh
   Tác giả:  Thái Trí Dũng.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội ,
   Năm XB: 2010