NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG   - TỔNG SỐ MÔN: 63
ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (5 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Đấu thầu trong hoạt động xây dựng là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng. Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động đấu thầu bao gồm: Mời thầu, dự thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu v.v… và các kỹ năng trong việc tổ chức đấu thầu.

Cẩm nang quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu
   Tác giả:  Nguyễn Thanh Tuyền (st).
   Nhà XB: Tp.Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 1998
Cẩm nang tìm hiểu các quy định về đấu thầu và đầu tư trong xây dựng cơ bản
   Tác giả:  Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Văn Hà (st)
   Nhà XB: Thống kê,
   Năm XB: 2000
Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng quy chế đấu thầu : văn bản pháp quy mới
   Tác giả: 
   Nhà XB: Xây dựng,
   Năm XB: 1996
Luật đấu thầu và xây dựng
   Tác giả:  Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
   Nhà XB: Lao Động Xã hội,
   Năm XB: 2010
Luật xây dựng và luật đấu thầu
   Tác giả:  Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
   Nhà XB: Lao Động Xã hội,
   Năm XB: 2009