NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG   - TỔNG SỐ MÔN: 63
KINH TẾ VI MÔ (58 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Microeconomics

500 Câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô
   Tác giả:  Tạ Đức Khánh.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2008
Bài tập kinh tế vi mô.
   Tác giả:  Nguyễn Thị Đà, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trương Hồng Trình.
   Nhà XB: Tài Chính,
   Năm XB: 2010
Câu hỏi-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vi mô
   Tác giả:  Trần Thị Bích Dung...[và những người khác].
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2007
Câu hỏi-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vi mô
   Tác giả:  Trần Thị Bích Dung...[và những người khác].
   Nhà XB: Kinh tế,
   Năm XB: 2013
Câu hỏi-bài tập-trắc nghiệm kinh tế vi mô
   Tác giả:  Trần Thị Bích Dung...[và những người khác].
   Nhà XB: Kinh tế,
   Năm XB: 2013
Development microeconomics
   Tác giả:  Pranab Bardhan and Christopher Udry.
   Nhà XB: Oxford University Press,
   Năm XB: 1999
Essays on microeconomics and industrial organisation
   Tác giả:  Pablo Coto-Millán, editor.
   Nhà XB: Physica-Verlag,
   Năm XB: c2004
Evolutionary Microeconomics [electronic resource]
   Tác giả:  by Jacques Lesourne, Andre Orlean, Bernard Walliser.
   Nhà XB: Springer Berlin - Heidelberg,
   Năm XB: 2006
Foundations of microeconomics
   Tác giả:  Robin Bade, Michael Parkin.
   Nhà XB: Pearson,
   Năm XB: 2013
Giáo trình kinh tế vi mô
   Tác giả:  Phan Đình Nguyên.
   Nhà XB: Tài chính,
   Năm XB: 2013