NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG   - TỔNG SỐ MÔN: 63
CƠ HỌC ĐẤT VÀ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH (43 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học gồm 9 bài chia thành bốn phần chính: (1) giới thiệu chung về đất, đá, nước trong đất; (2) các phương pháp thí nghiệm để xác định các thông số đất; (3) các tính chất cơ lý của đất đá; (4) một số vấn đề cơ bản trong cơ học đất như lún, sức chịu tải, ổn định mái dốc.

Bearing Capacity of Soils
   Tác giả:  ASCE.
   Nhà XB: ASCE,
   Năm XB: 1994
Các phương pháp cải tạo đất yếu trong xây dựng
   Tác giả:  Nguyễn Ngọc Bích.
   Nhà XB: Xây dựng,
   Năm XB: 2011
Cơ học đất
   Tác giả:  Cao Văn Chí, Trịnh Văn Cương.
   Nhà XB: Xây dựng ,
   Năm XB: 2003
Cơ học đất
   Tác giả:  Dương Hồng Thẩm.
   Nhà XB: Đại Học Mở Tp.Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2004
Cơ học đất
   Tác giả:  Võ Phán, Phan Lưu Minh Phượng.
   Nhà XB: Xây dựng ,
   Năm XB: 2010
Cơ học đất
   Tác giả:  Vũ Công Ngữ, Nguyễn Văn Dũng.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2000
Cơ học đất
   Tác giả:  Châu Ngọc Ẩn
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2009
Cơ học đất
   Tác giả:  Châu Ngọc Ẩn.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia TP.HCM,
   Năm XB: 2016
Cơ học đất
   Tác giả:  Nguyễn Đình Dũng.
   Nhà XB: Xây Dựng,
   Năm XB: 2007
Cơ học đất
   Tác giả:  Võ Phán, Phan Lưu Minh Phượng.
   Nhà XB: Xây dựng ,
   Năm XB: 2011