NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG   - TỔNG SỐ MÔN: 63
QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 3 (13 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: National Defense Education 3

Defense of Japan, 1945
   Tác giả:  Steve J. Zaloga ; illustrated by Steve Noon.
   Nhà XB: Osprey,
   Năm XB: 2010.
Giáo dục quốc phòng - an ninh
   Tác giả:  Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1
   Tác giả:  Trần Linh, Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1
   Tác giả:  Trần Linh,Nguyễn Hữu Giảng, Nguyễn Đức Kim.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2018
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 1
   Tác giả:  Đào Huy Hiệp...[và những người khác].
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2018
Giáo dục quốc phòng - an ninh. Tập 2
   Tác giả:  Trần Linh, Nguyễn Đức Kim, Nguyễn Hữu Giảng.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Giáo dục quốc phòng-an ninh
   Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2013
Giáo dục quốc phòng-an ninh : giáo trình . T.1
   Tác giả:  Đào Huy Hiệp...[và những người khác]
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2010
Giáo dục quốc phòng-an ninh : giáo trình. T.2
   Tác giả:  Đào Huy Hiệp...[và những người khác].
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2010
Giáo dục quốc phòng-an ninh : giáo trình. T.2
   Tác giả:  Đào Huy Hiệp...[và những người khác].
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2017