NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG   - TỔNG SỐ MÔN: 63
THỂ HÌNH - THẨM MỸ 2 (9 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Gymnastics 2

7 weeks to getting ripped [electronic resource] : the ultimate weight-free, gym-free training program
   Tác giả:  Brett Stewart.
   Nhà XB: Ulysses Press,
   Năm XB: 2012.
Beat the gym :personal trainer secrets--without the personal trainer price tag
   Tác giả:  Tom Holland with Megan McMorris.
   Nhà XB: Morrow,
   Năm XB: 2011.
Building the gymnastic body : the science of gymnastics strength training
   Tác giả:  Christopher Sommer.
   Nhà XB: Olympic Bodies,
   Năm XB: c2008
Giáo dục thể chất Thể hình thẩm mỹ - Phần cơ bản
   Tác giả:  Trung tâm Giáo Dục Thể Chất.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Giáo dục thể chất Thể hình thẩm mỹ
   Tác giả:  Trung tâm Giáo Dục Thể Chất.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Gym-free and ripped : weight-free workouts that build and sculpt
   Tác giả:  Nathan Jendrick.
   Nhà XB: Alpha,
   Năm XB: c2011.
The complete holistic guide to working out in the gym
   Tác giả:  Yigal Pinchas.
   Nhà XB: University of Calgary Press ,
   Năm XB: 2006
The official Gold's Gym guide to getting started in body building elektronisk ressurs
   Tác giả:  Ed Housewright.
   Nhà XB: McGraw-Hill ,
   Năm XB: 2005
You are your own gym
   Tác giả:  Mark Lauren and Joshua Clark.
   Nhà XB: Light of New Orleans Pub ,
   Năm XB: 2010