NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: KINH TẾ XÂY DỰNG   - TỔNG SỐ MÔN: 63
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH (37 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: HoChiMinh's Thought

Che, el camino del fuego
   Tác giả:  Orlando Borrego.
   Nhà XB: Imagen Contempor�anea,
   Năm XB: 2001
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân Việt Nam
   Tác giả:  Bộ công an.
   Nhà XB: [knxb],
   Năm XB: 2000
Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam ruột thịt
   Tác giả:  Bùi Anh Tuấn, Trần Cao Kiều.
   Nhà XB: Công An Nhân Dân,
   Năm XB: 2003
Đảng và Hồ Chí Minh trong cuộc hành trình cùng dân tộc
   Tác giả:  Lê Trung Kiên (chủ biên), Lê Đình Hùng (cố vấn nội dung).
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2011
El Corrimiento hacia el rojo : ensayo
   Tác giả:  Fernando Mart�inez Heredia.
   Nhà XB: Editorial Letras Cubanas,
   Năm XB: 2001
Giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên theo đạo đức cách mạng, phong cách tư duy khoa học Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Tác giả tập thể.
   Nhà XB: Khoa Học Xã Hội,
   Năm XB: 2005
Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam
   Tác giả:  Nhiều tác giả.
   Nhà XB: Quân Đội Nhân Dân,
   Năm XB: 2003
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Hội Đồng Trung Ương.
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2003
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo
   Nhà XB: Chính trị Quốc gia,
   Năm XB: 2009
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
   Tác giả:  Hội Đồng Trung Ương.
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2008