NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (88 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Nội dung chương trình môn học được cấu trúc thành 3 phần: Phần thứ nhất: bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận Triết học của chủ nghĩa Mác-Lênin; Phần thứ hai: trình bày ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; Phần thứ ba: khái quát những nội dung cơ bản thuộc lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác-Lênin
   Tác giả:  An Như Hải chủ biên.
   Nhà XB: Lý Luận Chính Trị,
   Năm XB: 2005
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập . Tập 14
   Tác giả: 
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2004
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 10
   Tác giả:  Nhiều tác giả.
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2004
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 11
   Tác giả:  Nhiều tác giả.
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2004
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 12
   Tác giả:  Nhiều tác giả.
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2004
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 13
   Tác giả:  Nhiều tác giả.
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2004
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 15
   Tác giả:  Nhiều tác giả.
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2004
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 16
   Tác giả:  Nhiều tác giả.
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2004
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 17
   Tác giả:  Nhiều tác giả.
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2004
C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập : Tập 18
   Tác giả:  Nhiều tác giả.
   Nhà XB: Chính Trị Quốc Gia,
   Năm XB: 2004