NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (TRÌNH ĐỘ A) (225 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

101 ready-to-use excel formulas
   Tác giả:  Michael Alexander, Dick Kusleika.
   Nhà XB: John Wiley and Sons,
   Năm XB: 2014
A guide to Microsoft Excel 2002 for scientists and engineers
   Tác giả:  Bernard V. Liengme.
   Nhà XB: Butterworth-Heinemann,
   Năm XB: 2002
Absolute beginner's guide to Microsoft Office
   Tác giả:  Read Gilgen.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2004
Absolute beginner's guide to Microsoft office Excel 2003
   Tác giả:  Joe Kraynak.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2003
Absolute beginner's guide to Microsoft office Onenote 2003
   Tác giả:  Patricia Cardoza.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2004
Absolute beginner's guide to microsoft office word 2003
   Tác giả:  Laura Acklen.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2004
Absolute beginners guide to Microsoft Outlook 2003
   Tác giả:  Ken Slovak chủ biên.
   Nhà XB: Que,
   Năm XB: 2003
Accessing and analyzing data with Microsoft Excel
   Tác giả:  Paul Cormell.
   Nhà XB: Microsoft,
   Năm XB: 2003
Accounting College
   Tác giả:  Price , Haddock.
   Nhà XB: Glencoe,
   Năm XB: 1996
Bài mẫu ứng dụng Microsoft Excel 97-2000-XP trong quản lý kế toán
   Tác giả:  Ông Văn Thông.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2003