NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
KỸ NĂNG MỀM (49 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Kỹ năng mềm là môn học trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản như : kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng tư duy sáng tạo để từ đó sinh viên có thể rèn luyện để nâng cao các khả năng của bản thân trong hoạt động giao tiếp, có thể trình bày một cách thuyết phục về một vấn đề nào đó, có thể vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã học vào việc tư duy nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập cũng như làm việc sau này.

25 Activities for Developing Team Leaders
   Tác giả:  Fran Rees
   Nhà XB: Pfeiffer,
   Năm XB: 2005
90 days to a high-performance team [electronic resource] : a complete problem-solving strategy to help your team thrive in any environment
   Tác giả:  Chris DeVany.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2010
An Internship report for a position of market share team leader at jobstreet.com, Vietnam
   Tác giả:  Huynh Tu Van; Alexander Anokhin (Hướng dẫn khoa học)
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
Boomerang! : coach your team to be the best and see customers come back time after time elektronisk ressurs
   Tác giả:  Nick Drake-Knight.
   Nhà XB: Pollinger in Print ,
   Năm XB: 2007
Brand vision : how to energize your team to drive business growth
   Tác giả:  David Taylor.
   Nhà XB: John Wiley & Sons,
   Năm XB: 2006
Building conflict competent teams
   Tác giả:  Craig E. Runde, Tim A. Flanagan.
   Nhà XB: Jossey-Bass ; Center for Creative Leadership,
   Năm XB: 2008
Building successful virtual teams
   Tác giả:  Francine Gignac.
   Nhà XB: Artech House,
   Năm XB: 2005
Courage to excute : What elite US military units can teach business about leadership and team performance
   Tác giả:  James D. Murphy.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2014
Dale Carnegie bậc thầy của nghệ thuật giao tiếp
   Tác giả:  Trương Tú Anh Phùng Chấn Dực ; Tuệ Văn (dịch)
   Nhà XB: Thanh niên ,
   Năm XB: 2017
Designing brand identity : an essential guide for the whole branding team
   Tác giả:  Alina Wheeler.
   Nhà XB: John Wiley & Sons, Inc.,
   Năm XB: [2013]