NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP (8 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học đề cập đến những khái niệm cơ bản liên quan đến lao động và an toàn vệ sinh cho môi trường công nghiệp; đi sâu vào vấn đề giữ gìn môi trường làm việc, biện pháp phòng chống ô nhiễm, giải pháp cho tương lai; một số kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy móc để ngăn ngừa tai nạn lao động và giảm thiểu bệnh nghề nghiệp; và một số vấn đề về Phòng cháy chữa cháy cũng như các bộ luật về cháy nổ và an toàn trong sản xuất và đời sống.

Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện
   Tác giả:  Trần Quang Khánh.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2008
Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động
   Tác giả:  Văn Đình Đệ chủ biên ... [và những người khác].
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2003
Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động và một số vấn đề về môi trường
   Tác giả:  Nguyễn Thế Đạt.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2005
Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động
   Tác giả:  Hoàng Xuân Nguyên(Chủ biên)…[ Và những người khác].
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2009
Kỹ thuật an toàn và môi trường : Bài giảng
   Tác giả:  Lê Đình Phương.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
Kỹ thuật an toàn và môi trường : Giáo trình
   Tác giả:  Nguyễn Văn Nghĩa, Phạm Thanh Cường.
   Nhà XB: Đại học Nông nghiệp Hà Nội ,
   Năm XB: 2006
Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động
   Tác giả:  Đỗ Thị Ngọc Khánh, Huỳnh Phan Tùng, Lê Quý Đức
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2006
Kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động
   Tác giả:  Đỗ Thị Ngọc Khánh, Huỳnh Phan Tùng, Lê Quý Đức.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia TP.HCM,
   Năm XB: 2011