NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG ĐẶC BIỆT (29 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Giới thiệu, phân loại các phương pháp gia công đặc biệt của từng nhóm Cơ - Điện - Nhiệt - Hóa. Qua đó hiểu rõ được được đặc trưng các phương pháp gia công đặc biệt, hiểu biết tính ưu việt của từng phương pháp gia công đặc biệt. Ứng dụng của từng phương pháp vào sản xuất thực tế. Giới thiệu, phân loại một số phương pháp tạo mẫu nhanh ứng dụng trong thiết kế và chế tạo hiện nay.

Build your own CNC machine [electronic resource]
   Tác giả:  Patrick Hood-Daniel, James Floyd Kelly.
   Nhà XB: Apress],
   Năm XB: 2009
Các phương pháp gia công đặc biệt
   Tác giả:  Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Tường.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2007
Cắt kim loại
   Tác giả:  E. M. Trent, Võ Trần Khúc Nhã dịch.
   Nhà XB: Hải Phòng,
   Năm XB: 2003
CNC : technology and programming
   Tác giả:  Steve Krar, Arthur Gill.
   Nhà XB: Gregg Division, McGraw-Hill,
   Năm XB: 1990
Công nghệ CNC
   Tác giả:  Trần Văn Địch
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2009
Công nghệ gia công cnc
   Tác giả:  Phạm Bá Khiển
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2014
Công nghệ gia công trên máy CNC phay - tiện : giáo trình
   Tác giả:  Nguyễn Quốc Hưng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB:
Công nghệ kim loại. T3- Hàn cắt kim loại
   Tác giả:  Đinh Minh Diệm.
   Nhà XB: Đại học Kỹ thuật Đà Nẵng ,
   Năm XB: 2001
Công nghệ trên máy CNC
   Tác giả:  Trần Văn Địch.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2000
Gia công CNC
   Tác giả:  Phạm Bá Khiển.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015