NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
CƠ SỞ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG (247 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Đây là môn học giới thiệu cho sinh viên biết lý thuyết phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển tự động. Các vấn đề đề cập bao gồm: Ví dụ về hệ thống tự động có nhấn mạnh với ngành cơ khí và hoá học. Mô hình hoá hệ thống bằng phương trình trạng thái và hàm truyền đạt. Phân tích ổn định của hệ thống, tiêu chuẩn Routh-Hurwithz, Nyquist, Mikhailov, quỹ đạo nghiệm số. Các tiêu chuẩn chất lượng miền tần số và thời gian. Thiết kế trong miền tần số, các kỹ thuật bù: PID, Sớm pha, Trễ pha, Sớm trễ pha. Phương pháp quỹ đạo nghiệm số. Hiệu chỉnh theo ITAE. Các khái niệm căn bản về hệ phi tuyến: Phương pháp mặt phẳng pha và hàm mô tả. Giới thiệu về hệ thống điều khiển số, lấy mẫu, mô hình hệ thống, biến đổi Z, hàm truyền đạt, phương trình trạng thái, ổn định, sai số, đáp ứng quá độ, hiệu chỉnh PID. Giới thiệu phần mềm MATLAB.

123 PIC microcontroller experiments for the evil genius
   Tác giả:  Myke Predko
   Nhà XB: McGraw-Hill ,
   Năm XB: 2005
A course in fuzzy systems and control
   Tác giả:  Li-Xin Wang.
   Nhà XB: Prentice Hall PTR,
   Năm XB: 1997
Adaptive control system on the basic of fuzzy regulators and neural networks technology
   Tác giả:  Bolnokin V.E, Ho Duc Loc, Dang Van Uy
   Nhà XB:
   Năm XB: 2011
Adaptive control system on the basic of fuzzy regulators and neural networks technology
   Tác giả:  Bolnokin V.E, Ho Duc Loc, Dang Van Uy
   Nhà XB:
   Năm XB: 2006
Adaptive control systems
   Tác giả:  Gang Feng and Rogelio Lozano.
   Nhà XB: Newnes,
   Năm XB: 1999
Advanced control engineering
   Tác giả:  Roland S. Burns.
   Nhà XB: Butterworth-Heinemann,
   Năm XB: 2001
Advanced mathematical tools for automatic control engineers [electronic resource]
   Tác giả:  Alexander S. Poznyak.
   Nhà XB: Elsevier,
   Năm XB: 2008- < >
Advanced studies of flexible robotic manipulators : modeling, design, control, and applications
   Tác giả:  [edited by] Fei-Yue Wang, Yanqing Gao.
   Nhà XB: World Scientific,
   Năm XB: 2003
Analog and digital circuits for electronic control system applications : using the TI MSP430 microcontroller
   Tác giả:  by Jerry Luecke.
   Nhà XB: Elsevier/Newnes,
   Năm XB: 2005
Analog and digital circuits for electronic control system applications elektronisk ressurs : using the TI MSP430 microcontroller
   Tác giả:  by Jerry Luecke
   Nhà XB: Elsevier/Newnes ,
   Năm XB: c2005