NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
CÔNG NGHỆ GIA CÔNG CNC (24 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Nội dung môn học trình bày các khái niệm và phân biệt về NC, DNC, CNC, DNC II, FMS, CIM. Nguyên tắc cấu tạo của hệ thống thiết bị điều khiển số. Phương pháp chuyển động nội suy của thiết bị điều khiển số. Lập trình điều khiển số. Cơ sở vận hành và lập trình điều khiển số cho thiết bị phay CNC, tiện CNC. Sử dụng được phần mềm Pro/Engineer trong lập trình gia công theo công nghệ CAD/CAM

CNC : technology and programming
   Tác giả:  Steve Krar, Arthur Gill.
   Nhà XB: Gregg Division, McGraw-Hill,
   Năm XB: 1990
Công nghệ CNC
   Tác giả:  Trần Văn Địch
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2009
Công nghệ gia công cnc
   Tác giả:  Phạm Bá Khiển
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2014
Công nghệ gia công trên máy CNC phay - tiện : giáo trình
   Tác giả:  Nguyễn Quốc Hưng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB:
Công nghệ trên máy CNC
   Tác giả:  Trần Văn Địch.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2000
Gia công CNC
   Tác giả:  Phạm Bá Khiển.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Gia công CNC và đo lường chính xác
   Tác giả:  Yoo Byung Seok, Phí Trọng Hảo dịch, Nguyễn Thanh Mai dịch.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2001
Gia công trên máy CNC : giáo trình
   Tác giả:  Bùi Thanh Trúc, Phạm Minh Đạo.
   Nhà XB: Lao Động ,
   Năm XB: 2010
Gia công trên máy CNC với CIMATRON : thế giới CADCAM gia công khuôn
   Tác giả:  Tường Thụy, Quang Huy, Hoàng Dũng.
   Nhà XB: Giao Thông Vận Tải,
   Năm XB: 2005
Gia công trên máy uốn CNC ermarsan
   Tác giả:  Hà Thanh Hải, Vũ Trọng Tú.
   Nhà XB: Xây dựng,
   Năm XB: 2018