NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT (39 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Điện tử công suất - Mạch biến đổi điện áp
   Tác giả:  Quách Thanh Hải, Phạm Quang Huy, Nguyễn Hồng Phong
   Nhà XB: Thanh niên ,
   Năm XB: 2017
Điện tử công suất - mạch điện đổi điện áp
   Tác giả:  Quách Thanh Hải, Phạm Quang Huy, Lê Nguyễn Hồng Phong.
   Nhà XB: Thanh niên ,
   Năm XB: 2017
Điện tử công suất
   Tác giả:  Nguyễn Thanh Phương.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Điện tử công suất
   Tác giả:  Võ Minh Chính (chủ biên).
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2008
Điện tử công suất
   Tác giả:  Đỗ Xuân Tùng, Trương Tri Ngộ.
   Nhà XB: Xây Dựng,
   Năm XB: 1999
Điện tử công suất
   Tác giả:  Nguyễn Tấn Phước, Nguyễn Mạnh Hùng.
   Nhà XB: Thành phố Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2003
Điện tử công suất
   Tác giả:  Võ Minh Chính, Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2005
Điện tử công suất : Bài tập, bài giải và ứng dụng
   Tác giả:  Nguyễn Bính.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2003
Điện tử công suất : Giáo trình : Dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp
   Tác giả:  Trần Trọng Minh.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2002
Điện tử công suất : Lý thuyết, bài tập và bài giải ứng dụng
   Tác giả:  Nguyễn Xuân Phú.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật,
   Năm XB: 2011