NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN DÙNG MÁY TÍNH (5 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
   Tác giả:  Lê Văn Doanh ... [và những người khác].
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2001
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
   Tác giả:  Lê Văn Doanh ... [và những người khác].
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2006
Đo lường và điều khiển bằng máy tính
   Tác giả:  Ngô Diên Tập.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2004
Đo lường và điều khiển bằng máy tính
   Tác giả:  Ngô Diên Tập.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2002
Hệ thống đo lường và điều khiển bằng máy tính
   Tác giả:  Lê Văn Tiến Dũng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2006