NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
HỆ THỐNG THỦY LỰC, KHÍ NÉN (11 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Tổng quan về hệ thống điều khiển khí nén - thủy lực, các thành phần của hệ thống và phân tích, thiết kế hệ thống, xây dựng các phương trình điều khiển và thiết kế, mô phỏng các mạch điều khiển thủy lực - khí nén.

Công nghệ khí nén
   Tác giả:  Hồ Đắc Thọ.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2007
Điều khiển khí nén và thủy lực
   Tác giả:  Lê Văn Tiến Dũng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2004
Máy thủy lực thể tích : giáo trình
   Tác giả:  Hoàng Thị Bích Ngọc.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2000
Máy thủy lực thể tích các phần tử thủy lực và cơ cấu điều khiển trợ động
   Tác giả:  Hoàng Thị Bích Ngọc.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2007
Máy thủy lực và khí nén
   Tác giả:  Nguyễn Văn Bản.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2018
Thí nghiệm khí nén thủy lực
   Tác giả:  Bùi Thanh Luân.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2006
Thủy lực : T.1
   Tác giả:  Nguyễn Tài.
   Nhà XB: Xây Dựng,
   Năm XB: 1998
Thủy lực dòng chảy hở
   Tác giả:  Nguyễn Cảnh Cầm.
   Nhà XB: Xây Dựng,
   Năm XB: 2006
Thủy lực và bơm
   Tác giả:  Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2009
Trạm khí nén và mạng lưới khí nén
   Tác giả:  Hoàng Thị Hiền
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2009