NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
HÌNH HỌC HỌA HÌNH VÀ CAD (63 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về CAD (Computer Aided Design) và cách thể hiện theo đúng quy cách trên một bản vẽ kỹ thuật thông qua các kiến thức về: tỉ lệ, kích thước, các hình chiếu, hình cắt, mặt cắt, hình chiếu trục đo, quy ước ren, bánh răng, ổ lăn…

Applying AutoCAD 2006
   Tác giả:  Terry T. Wohlers.
   Nhà XB: Glencoe/McGraw-Hill,
   Năm XB: 2006
AutoCAD : professional tips and techniques
   Tác giả:  Allen Lynn, Scott Onstott.
   Nhà XB: Wiley Techology Pub,
   Năm XB: 2006
Autocad : Professional Tips And Techniques
   Tác giả:  Lynn Allen, Scott Onstott.
   Nhà XB: Wiley Publishing, Inc. ,
   Năm XB: 2007
AutoCAD : Secrets Every User Should Know
   Tác giả:  Dan Abbott.
   Nhà XB: Wiley Publishing, Inc,
   Năm XB: 2007
AutoCAD 2000 : no experience required
   Tác giả:  David Frey.
   Nhà XB: Sybex,
   Năm XB: 1999
Autocad 2004 and Autocad LT 2004 : No Experience Required
   Tác giả:  David Frey
   Nhà XB: Sybex ,
   Năm XB: 2003
AutoCAD 2004 bible
   Tác giả:  Ellen Finkelstein.
   Nhà XB: Wiley,
   Năm XB: 2003
AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 bible
   Tác giả:  Ellen Finkelstein.
   Nhà XB: Wiley Pub.,
   Năm XB: 2004
AutoCAD 2005 and AutoCAD LT 2005 : no experience required
   Tác giả:  David Frey.
   Nhà XB: Sybex,
   Năm XB: 2004
Autocad 2005 and Autocad LT 2005 : No Experince required
   Tác giả:  David Frey.
   Nhà XB: Sybex ,
   Năm XB: 2004