NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
KỸ THUẬT SỐ (28 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Digital systems : Principles and Applications
   Tác giả:  Ronald J. Tocci.,Neal S. Widmer
   Nhà XB: Prentice - Hall,
   Năm XB: 1995
Digital systems and applications
   Tác giả:  edited by Vojin G. Oklobdzija.
   Nhà XB: CRC Press,
   Năm XB: 2008
Digital systems and applications [electronic resource]
   Tác giả:  editor, Vojin Oklobdzija.
   Nhà XB: CRC Press,
   Năm XB: 2008
Digital systems design with FPGAs and CPLDs
   Tác giả:  Ian Grout.
   Nhà XB: Elsevier / Newnes,
   Năm XB: 2008
Giáo trình Kỹ thuật số : Dùng cho các trường đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp
   Tác giả:  Nguyễn Viết Nguyên.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2009
Học và làm việc với công nghệ điện tử kỹ thuật số
   Tác giả:  Đức Minh.
   Nhà XB: Thanh niên ,
   Năm XB: 2010
Kỹ thuật số
   Tác giả:  Võ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Hải.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2016
Kỹ thuật số
   Tác giả:  Võ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Hải
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2014
Kỹ thuật số
   Tác giả:  Nguyễn Thúy Vân.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2008
Kỹ thuật số
   Tác giả:  Nguyễn Thúy Vân.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 1999