NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
TỰ ĐỘNG HÓA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT (36 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Cơ sở tự động hóa máy công cụ Kỹ thuật điều khiển, điều chỉnh và lập trình khai thác máy công cụ CNC
   Tác giả:  Tạ Duy Liêm.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2007
Cơ sở tự động hóa. Tập 1
   Tác giả:  Nguyễn Văn Hòa.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2000
Giao diện người và máy (HMI) với S7 với INTOUCH
   Tác giả:  Trần Thu Hà, Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy.
   Nhà XB: Bách khoa Hà Nội,
   Năm XB: 2013
Handbook of industrial automation [electronic resource]
   Tác giả:  edited by Richard L. Shell, Ernest L. Hall.
   Nhà XB: M. Dekker,
   Năm XB: 2000
Hệ mờ và nơron trong kỹ thuật điều khiển: sách chuyên khảo dùng cho đào tạo sau đại học ngành điều khiển và tự động hóa
   Tác giả:  Nguyễn Như Hiền, Lại Khắc Lãi.
   Nhà XB: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ ,
   Năm XB: 2007
Hệ thống điều khiển số trong công nghiệp
   Tác giả:  Bùi Quý Lực
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2006
Hệ thống thông tin công nghiệp
   Tác giả:  Phạm Thượng Hàn...[ và những người khác].
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2010
Industrial robots programming : building applications for the factories of the future
   Tác giả:  J. Norberto Pires.
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2007
Industrial Robots Programming [electronic resource] : Building Applications for the Factories of the Future
   Tác giả:  by J. Norberto Pires.
   Nhà XB: Springer Science+Business Media, LLC,
   Năm XB: 2007
Lập trình PLC - Scada mạng truyền thông công nghiệp
   Tác giả:  Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy.
   Nhà XB: Bách Khoa Hà Nội,
   Năm XB: 2016