NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 (6 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Vật lý đại cương 1 hay Cơ - Nhiệt đại cương nhằm mục đích trang bị kiến thức, giúp sinh viên nắm được các hiện tượng, định luật trong cơ cổ điển, bao gồm: Động học, Động lực học, Các định luật bảo toàn trong cơ học, Cơ vật rắn, Cơ chất lưu. Tiếp đến là các thuyết và các nguyên lý trong nhiệt động học: Khí lý tưởng, Nguyên lý thứ nhất và thứ hai nhiệt động học, khí thực.

Bài tập Cơ nhiệt đại cương
   Tác giả:  Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2008
Cơ học :T.1- Phần tĩnh học và động học
   Tác giả: 
   Nhà XB: Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp,
   Năm XB: 1990
Cơ nhiệt đại cương
   Tác giả:  Nguyễn Thành Vấn, Dương Hiếu Đẩu
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2008
Vật lý đại cương : Cơ nhiệt - Điện từ : Bài tập
   Tác giả:  Nguyễn Thị Bé Bảy, Nguyễn Dương Hùng.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2009
Vật lý đại cương : phần cơ nhiệt
   Tác giả:  Nguyễn Thị Bé Bảy,Nguyễn Dương Hùng
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2005
Vật lý đại cương. Tập 1- Cơ nhiệt
   Tác giả:  Trần Ngọc...[và những người khác]
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2013