NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
VẼ CƠ KHÍ VÀ DUNG SAI LẮP GHÉP (13 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: - Dung sai lắp ghép và vẽ cơ khí gồm Các khái niệm về dung sai lắp ghép. Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn. Dung sai hình dạng, vị trí và nhám bề mặt, cách ghi các yêu cầu kỹ thuật Dung sai lắp ghép của các mối ghép thông dụng và cách vẽ theo quy ước. Chuỗi kích thước và cách giải chưỡi kích thước. Cách lập và đọc các bản vẽ chi tiết máy và bản vẽ lắp.. - Các khái niệm cơ bản trong đo lường. Phương pháp đo các thông số hình học và chỉ tiêu chất lượng cơ khí. Phương pháp xử lý số liệu đo và các dụng cụ đo thông dụng trong chế tạo cơ khí.

Bài giảng Dung sai lắp ghép và đo lường
   Tác giả:  Lê Đình Phương.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2005
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép
   Tác giả:  Lê Đình Phương.
   Nhà XB: HUTECH ,
   Năm XB: 2018
Đo lường cơ khí và dung sai lắp ghép
   Tác giả:  Lê Đình Phương.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Dung sai lắp ghép : tài liệu tham khảo dành cho các cơ sở dạy nghề
   Tác giả:  Cao Văn Sâm, Đức Thọ Nguyễn, Vũ Xuân Hùng chủ biên.
   Nhà XB: Lao Động,
   Năm XB: 2008
Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường
   Tác giả:  Ninh Đức Tốn, Nguyễn Thị Xuân Bảy.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2009
Dung sai và kỹ thuật đo
   Tác giả:  Vũ Toàn Thắng ...[và những người khác]
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2016
Dung sai và lắp ghép
   Tác giả:  Ninh Đức Tốn.
   Nhà XB: Giáo Dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2012
Dung sai và lắp ghép
   Tác giả:  Hà Văn Vui.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2003
Dung sai và lắp ghép
   Tác giả:  Ninh Đức Tốn.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2003
Sổ tay dung sai lắp ghép
   Tác giả:  Ninh Đức Tốn.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam,
   Năm XB: 2009