NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
TH. VI ĐIỀU KHIỂN (11 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Họ vi điều khiển 8051
   Tác giả:  Tống Văn On, Hoàng Đức Hải.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2001
Họ vi điều khiển 8051
   Tác giả:  Tống Văn On, Hoàng Đức Hải.
   Nhà XB: Lao động - Xã hội,
   Năm XB: 2005
Nghiên cứu sử dụng chip vi điều khiển AVR và ứng dụng trong truyền dữ liệu không dây
   Tác giả:  Lê Minh Dũng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2004
The 8051 microcontroller : architecture, programming and applications
   Tác giả:  Kenneth J. Ayala
   Nhà XB: West Publishing ,
   Năm XB: c1991
Vi điều khiển
   Tác giả:  Phạm, Quốc Phương
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2014
Vi điều khiển
   Tác giả:  Phạm Quốc Phương.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Vi điều khiển : cấu trúc - lập trình và ứng dụng
   Tác giả:  Kiều Xuân Thực chủ biên, Vũ Thị Thu Hương, Vũ Trung Kiên.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2008
Vi điều khiển : giáo trình
   Tác giả:  Phạm Hùng Kim Khánh.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2008
Vi điều khiển : Giáo trình thí nghiệm dành cho sinh viên Đại học
   Tác giả:  Khoa Điện - Điện tử.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB:
Vi điều khiển nâng cao
   Tác giả:  Phạm Quốc Phương
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2017