NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
TH. VẼ CƠ KHÍ (28 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Bản vẽ kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế
   Tác giả:  Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2001
Bản vẽ xây dựng tiêu chuẩn quốc tế
   Tác giả:  Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2002
Blueprints visual scripting for unreal engine [electronic resource] : build professional 3D games with unreal engine 4's visual scripting system
   Tác giả:  Brenden Sewell.
   Nhà XB: Packt Publishing,
   Năm XB: 2015
Fundamentals of Engineering Drawing
   Tác giả:  Cecil Howard Jensen.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2001
Fundamentals of graphics communication
   Tác giả:  Gary R. Bertoline, Eric N. Wiebe.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2002
Geometric and engineering drawing : SI units
   Tác giả:  K. Morling.
   Nhà XB: Elsevier,
   Năm XB: 2010
Giáo trình vẽ kĩ thuật : sách dùng cho các trường đạo tào hệ trung cấp chuyên nghiệp
   Tác giả:  Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam,
   Năm XB: 2010
Graphics Drawing Workbook to accompany Technical Gaphics Communication and Fundamentals of Graphics Communication
   Tác giả:  Gary R. Bertoline.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2009
Manual of engineering drawing
   Tác giả:  Colin H. Simmons, Dennis E. Maguire.
   Nhà XB: Elsevier Newnes,
   Năm XB: 2004
Technical graphics communication
   Tác giả:  Gary R. Bertoline, Eric N. Wiebe ; with contributions by Craig L. Miller, James L. Mohler.
   Nhà XB: McGraw-Hill,
   Năm XB: 2003