NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
ĐỒ ÁN ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN DÙNG MÁY TÍNH (5 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp kiến thức về đo lường các đại lượng vật lý thông qua hệ thống cảm biến, bộ biến đổi tín hiệu điện để đưa vào máy tính. Trên cơ sở tín hiệu đo lường máy tính sẽ thực hiện thuật toán điều khiển được lập trình để xuất tín hiệu điều khiển đối tượng để thực hiện hệ thống tự động hóa dùng máy tính.

Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
   Tác giả:  Lê Văn Doanh ... [và những người khác].
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2001
Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển
   Tác giả:  Lê Văn Doanh ... [và những người khác].
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2006
Đo lường và điều khiển bằng máy tính
   Tác giả:  Ngô Diên Tập.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2002
Đo lường và điều khiển bằng máy tính
   Tác giả:  Ngô Diên Tập.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2004
Hệ thống đo lường và điều khiển bằng máy tính
   Tác giả:  Lê Văn Tiến Dũng.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2006