NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
TOÁN CAO CẤP 1 (12 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học trang bị các kiến thức nhập môn về đại số tuyến tính và phép tính vi tích phân hàm một biến. Nội dung bao gồm: số phức; ma trận, định thức; hệ phương trình tuyến tính; không gian vector; giá trị riêng, vector riêng của ma trận; chéo hóa ma trấn; dạng toàn phương; đạo hàm và ứng dụng; tích phân.

Bài tập toán cao cấp . T.2 - Phép tính giải tích một biến số
   Tác giả:  Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2010
Bài tập toán cao cấp . T.2 - Phép tính giải tích một biến số
   Tác giả:  Nguyễn Đình Trí (chủ biên), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2006
Bài tập toán cao cấp. Tập 2 - Phép tính giải tích một biến số
   Tác giả:  Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam,
   Năm XB: 2009
Đại số ma trận- khái niệm cơ bản
   Tác giả:  Võ Như Cầu.
   Nhà XB: Trẻ ,
   Năm XB: 2003
Toán cao cấp : T.2 - Phép tính giải tích một biến số
   Tác giả:  Nguyễn Đình Trí chủ biên, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2002
Toán cao cấp : T.2 - Phép tính giải tích một biến số : Bài tập
   Tác giả:  Nguyễn Đình Trí chủ biên, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2002
Toán cao cấp giải tích hàm một biến lý thuyết chuỗi
   Tác giả:  Đỗ Công Khanh chủ biên, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2012
Toán cao cấp giải tích hàm một biến lý thuyết chuỗi
   Tác giả:  Đỗ Công Khanh chủ biên, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2009
Toán cao cấp. T.1 - Phép tính vi tích phân hàm một biến và lý thuyết chuỗi
   Tác giả:  Nguyễn Viết Đông ... [và những người khác].
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2003
Toán cao cấp. T.2 - Phép tính giải tích một biến số
   Tác giả:  Nguyễn Đình Trí chủ biên, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam ,
   Năm XB: 2009