NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
TOÁN CAO CẤP 2 (8 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Môn học trang bị kiến thức về phép tính vi tích phân hàm nhiều biến và phương trình vi phân. Nội dung bao gồm: giới hạn và liên tục, đạo hàm riêng và vi phân, cực trị của hàm hai biến. Tích phân kép và bội ba. Phương trình vi phân cấp 1, cấp 2 và cấp cao.

Bài tập toán cao cấp T3- Phép tính tích phân, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân
   Tác giả:  Nguyễn Thủy Thanh.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Hà Nội,
   Năm XB: 2005
Chuỗi và phương trình vi phân
   Tác giả:  Nguyễn Đình Bình, LêTrọng Vinh.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2008
Tích phân hàm nhiều biến
   Tác giả:  Lê Đình Định, Lê Đình Thịnh.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2002
Tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiên
   Tác giả:  Trần Hùng Thao.
   Nhà XB: Khoa học và Kỹ Thuật ,
   Năm XB: 2000
Toán cao cấp Chuỗi và phương trình vi phân : Toán 4
   Tác giả:  Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
   Nhà XB: Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2008
Toán cao cấp Giải tích hàm nhiều biến : Toán 3
   Tác giả:  Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương.
   Nhà XB: Đại học Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2008
Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân
   Tác giả:  Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2010
Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân
   Tác giả:  Đỗ Công Khanh, Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 2012