NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
CƠ LÝ THUYẾT (96 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

A Guide to Physics Problems : Part 1: Mechanics, Relativity, and Electrodynamics
   Tác giả:  Sidney B Cahn.
   Nhà XB: Kluwer Academic Publishers,
   Năm XB: 2004
A relativist's toolkit : the mathematics of black-hole mechanics
   Tác giả:  Eric Poisson.
   Nhà XB: Cambridge University Press,
   Năm XB: 2004
Advanced quantum mechanics
   Tác giả:  Freeman Dyson ; transcribed by David Derbes.
   Nhà XB: World Scientific,
   Năm XB: 2007
Advanced quantum mechanics [electronic resource]
   Tác giả:  Franz Schwabl ; translated by Roginald Hilton and Angela Lahee
   Nhà XB: Springer,
   Năm XB: 2008
Analytical mechanics
   Tác giả:  Louis N. Hand and Janet D. Finch.
   Nhà XB: Cambridge University Press,
   Năm XB: 1998
Analytical mechanics [electronic resource] : an introduction
   Tác giả:  Antonio Fasano, Stefano Marmi ; translated by Beatrice Pelloni.
   Nhà XB: Oxford University Press,
   Năm XB: 2006
Analytical mechanics for relativity and quantum mechanics [electronic resource]
   Tác giả:  Oliver Davis Johns.
   Nhà XB: Oxford University Press,
   Năm XB: 2005
Applied quantum mechanics
   Tác giả:  Walter A. Harrison.
   Nhà XB: World Scientific,
   Năm XB: 2000
Bài tập cơ học . Tập 2 - Động lực học
   Tác giả:  Lê Doãn Hồng, Đỗ Sanh.
   Nhà XB: Giáo dục Việt Nam,
   Năm XB: 2009
Bài tập cơ ứng dụng
   Tác giả:  Phan Thị Bích Nga.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia TP.HCM,
   Năm XB: 2016