NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
HOÁ ĐẠI CƯƠNG (106 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

1,001 chemistry practice problems for dummies
   Tác giả:  by Heather Hattori and Richard H. Langley, PhD.
   Nhà XB: For Dummies, a Wiley brand,
   Năm XB: 2014
A life of magic chemistry : autobiographical reflections of a nobel prize winner
   Tác giả:  George A. Olah.
   Nhà XB: Wiley-Interscience,
   Năm XB: 2001
AP chemistry for dummies
   Tác giả:  by Peter J. Mikulecky, Michelle Rose Gilman, and Kate Brutlag.
   Nhà XB: Wiley Pub.,
   Năm XB: c2009.
Applied chemistry[electronic resource] :theory and practice
   Tác giả:  O.P. Virmani ; A.K. Narula.
   Nhà XB: New Age International,
   Năm XB: 1995
Art in chemistry, chemistry in art
   Tác giả:  Barbara R. Greenberg and Dianne Patterson.
   Nhà XB: Teacher Ideas Press,
   Năm XB: 2008
Basic training in chemistry [electronic resource]
   Tác giả:  Steven L. Hoenig.
   Nhà XB: Kluwer Academic/Plenum Publishers,
   Năm XB: 2001
Calculations in chemistry : an introduction
   Tác giả:  Donald J. Dahm, Eric A. Nelson.
   Nhà XB: W. W. Norton & Co.,
   Năm XB: 2013
Cambridge international AS and A level chemistry coursebook
   Tác giả:  Lawrie Ryan and Roger Norris.
   Nhà XB: Cambridge University Press,
   Năm XB: 2014
Cambridge International AS and A Level chemistry revision guide
   Tác giả:  David Beva
   Nhà XB: Hodder Education,
   Năm XB: 201
Câu hỏi và bài tập hóa đại cương
   Tác giả:  Khoa khoa học cơ bản bộ môn hóa.
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: