NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
QUẢN TRỊ HỌC (17 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học:

Giáo trình Quản trị học
   Tác giả:  Đồng Thị Vân Hồng.
   Nhà XB: Lao Động,
   Năm XB: 2009
Giáo trình Quản trị học
   Tác giả:  Phan Thị Minh Châu (chủ biên)...[và những người khác]
   Nhà XB: Phương Đông,
   Năm XB: 2011
Nhập môn quản trị học
   Tác giả:  Đặng Văn Minh, Bùi Văn Bảy.
   Nhà XB: Thành phố Hồ Chí Minh,
   Năm XB: 1997
Quản trị học
   Tác giả:  Trương Quang Dũng...[và những người khác].
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2013
Quản trị học
   Tác giả:  Trương Quang Dũng...[và những người khác].
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2013
Quản trị học
   Tác giả:  Trương Quang Dũng...[và những người khác].
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Quản trị học
   Tác giả:  Nguyễn Đình Chính
   Nhà XB: Hutech ,
   Năm XB: 2010
Quản trị học
   Tác giả:  Nguyễn Hải Sản.
   Nhà XB: Thống Kê,
   Năm XB: 2005
Quản trị học
   Tác giả:  Lê Thế Giới chủ biên ... [et. al].
   Nhà XB: Tài Chính,
   Năm XB: 2007
Quản trị học
   Tác giả:  Phạm Thế Tri.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2007