NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM (192 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Cơ sở văn hóa Việt Nam là môn học đại cương về văn hóa Việt Nam, trình bày những đặc trưng cơ bản về văn hóa (khái niệm, bản chất, chức năng, quy luật phát triển) và văn hóa Việt Nam (quá trình hình thành, phát triển và các thành tố của văn hóa Việt Nam; những vấn đề về xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Bản sắc văn hóa Việt Nam
   Tác giả:  Phan Ngọc.
   Nhà XB: Văn hóa thông tin,
   Năm XB: 2013
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vùng Tây Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế
   Tác giả:  Võ Thành Hùng
   Nhà XB: Chính trị quốc gia,
   Năm XB: 2017
Bếp lửa trong đời sống người Si La ở Lai Châu
   Tác giả:  Đoàn Trúc Quỳnh.
   Nhà XB: Văn hóa Dân tộc,
   Năm XB: 2018
Bức tranh văn hóa tộc người Cơ Tu
   Tác giả:  Trần Tấn Vịnh
   Nhà XB: Thời đại,
   Năm XB: 2013
Các dân tộc thiểu số Thanh Hóa-nguồn gốc đặc trưng văn hóa tộc người
   Tác giả:  Phạm Hoàng Mạnh Hà, Trần Thị Liên
   Nhà XB: Sân khấu,
   Năm XB: 2018
Các vùng văn hóa Việt Nam
   Tác giả:  Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận (đồng chủ biên).
   Nhà XB: Văn hóa Dân tộc,
   Năm XB: 2018
Cổ lũy trong luồng văn hóa biển Việt Nam
   Tác giả:  Cao Chư (sưu tầm và biên soạn)
   Nhà XB: Thanh niên,
   Năm XB: 2012
Cơ sở văn hóa Việt Nam
   Tác giả:  Nguyễn Thị Thu.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2015
Cơ sở văn hóa Việt Nam
   Tác giả:  Nguyễn Thị Thu.
   Nhà XB: Hutech,
   Năm XB: 2017
Cơ sở văn hóa Việt Nam
   Tác giả:  Trần Ngọc Thêm.
   Nhà XB: Khoa Học Xã Hội Nhân Văn,
   Năm XB: 1997