NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI (65 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Cung cấp những hiểu biết cơ bản về LỊCH SỬ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI. Trong đó làm rõ đặc trưng riêng và tính phong phú, đa dạng của các nền văn minh trên thế giới; những đóng góp to lớn của nó cho sự phát triển không ngừng và thịnh vượng của xã hội loài người. Giáo dục cho sinh viên biết trân trọng, giữ gìn những di sản văn hóa, văn minh của nhân loại và dân tộc.

A disastrous history of the world :chronicles of war, earthquake, plague and flood
   Tác giả:  John Withingto
   Nhà XB: Piatkus,
   Năm XB: 200
A little history of the world [electronic resource]
   Tác giả:  Ernst Gombrich
   Nhà XB: Yale University Press,
   Năm XB: c2005
Almanach những nền văn minh thế giới
   Tác giả:  Hoàng Minh Thảo, ...[và những người khác] (biên soạn).
   Nhà XB: Hồng Đức,
   Năm XB: 2018
At home with the empire [electronic resource] : metropolitan culture and the imperial world
   Tác giả:  edited by Catherine Hall and Sonya O. Rose.
   Nhà XB: Cambridge University Press,
   Năm XB: 2006
Các nền văn hóa thế giới
   Tác giả:  Đặng Hữu Toàn (chủ biên)...[và những người khác]
   Nhà XB: Khoa học xã hội,
   Năm XB: 2014
Celtic culture : a historical encyclopedia
   Tác giả:  John T. Koch, editor.
   Nhà XB: ABC-CLIO,
   Năm XB: 2006
Civilization : the West and the rest
   Tác giả:  Niall Ferguson.
   Nhà XB: Penguin Press,
   Năm XB: 2011
Civilizations : culture, ambition, and the transformation of nature
   Tác giả:  Felipe Fernández-Armesto.
   Nhà XB: Free Press,
   Năm XB: 2001
Culture and economy in the Indian diaspora
   Tác giả:  edited by Bhikhu Parekh, Gurharpal Singh and Steven Vertovec.
   Nhà XB: Routledge,
   Năm XB: 2003
Discovery of the Americas, 1492-1800
   Tác giả:  Tom Smith.
   Nhà XB: Facts On File,
   Năm XB: 2005