NGÀNH HỌC - MÔN HỌC
  1. Sau đại học
  2. Đại học
  3. Cao đẳng
  4. Sưu tập chuyên đề
      NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ_CĐ   - TỔNG SỐ MÔN: 54
NHẬP MÔN XÃ HỘI HỌC (41 tài liệu)
Tóm tắt nội dung môn học: Học phần xã hội học đại cương trình bày những nội dung cơ bản của Xã hội học: đối tượng nghiên cứu, hệ thống khái niệm, những vấn đề cơ bản của Xã hội học; Một số nhà xã hội học kinh điển và hiện đại với những quan điểm lý thuyết của họ đóng góp vào sự phát triển của Xã hội học; Giới thiệu hướng tiếp cận lý thuyết của Xã hội học; Phương pháp nghiên cứu xã hội và phương pháp nghiên cứu xã hội học.

A critical dictionary of sociology
   Tác giả:  Raymond Boudon and Francois Bourricaud ; Selected and translated by Peter Hamilton.
   Nhà XB: Routledge,
   Năm XB: 1989
Applying social statistics : an introduction to quantitative reasoning in sociology
   Tác giả:  Jay Alan Weinstein.
   Nhà XB: Rowman & Littlefield,
   Năm XB: 2010
Các lý thuyết xã hội học hiện đại
   Tác giả:  Gunter Endruweit.
   Nhà XB: Thế Giới,
   Năm XB: 1999
Đại cương về xã hội học : Giáo trình
   Tác giả:  Nguyễn Văn Sanh.
   Nhà XB: Tài Chính,
   Năm XB: 2008
Encyclopedia of sociology
   Tác giả:  Edgar F. Borgatta, editor-in-chief, Rhonda Montgomery, managing editor.
   Nhà XB: Macmillan Reference USA,
   Năm XB: 2000
Giáo trình Xã hội học đại cương
   Tác giả:  Tạ Minh.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2011
Giáo trình Xã hội học đại cương
   Tác giả:  Tạ Minh.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Tp.HCM ,
   Năm XB: 2007
Global sociology : introducing five contemporary societies
   Tác giả:  Linda Schneider Arnold Silverman.
   Nhà XB: McGraw-Hill Companies,
   Năm XB: 2010
Introduction to sociology
   Tác giả:  Anthony Giddens ... [et al.].
   Nhà XB: W.W. Norton,
   Năm XB: 2012
Lịch sử và lý thuyết xã hội học : Sách chuyên khảo
   Tác giả:  Lê Ngọc Hùng.
   Nhà XB: Đại học Quốc gia Hà Nội ,
   Năm XB: 2002