Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 8532 nhan đề - trong 854 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Hà Ngọc Nguyên.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 005.13  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - hutech,  - 2017
ID: 113705
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Nguyễn Thành Nhân.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 624  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - hutech,  - 2017
ID: 113704
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Hoàng Nam.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 005.432  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2015
ID: 113703
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Nguyễn Việt Tuấn, Trương Công Thuận.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 690.0684  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - hutech,  - 2017
ID: 113702
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Phạm Quốc Phương.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - hutech,  - 2014
ID: 113701
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Trần Thị Ngọc Mai, Huỳnh Quang Phước
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 664.001579  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2015
ID: 113700
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Văn Như Bích.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - hutech,  - 2015
ID: 113699
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Cao Tùng Anh.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - hutech,  - 2015
ID: 113698
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Huỳnh Văn Thành.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - hutech,  - 2015
ID: 113697
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tác giả: Châu Văn Thưởng.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - hutech,  - 2016
ID: 113696