DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 6302 nhan đề - trong 631 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: T. Y. Lam.
ISBN: 9781468404067  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 512  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Springer-Verlag,  - 1991
ID: 122269
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Neal Koblitz.
ISBN: 9781468403107  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 512  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Springer-Verlag,  - 1987
ID: 122268
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve.
ISBN: 9781468403022  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 531  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Springer-Verlag,  - 1988.
ID: 122267
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Serge Lang.
ISBN: 9781468402964  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 512  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Springer-Verlag,  - 1986.
ID: 122266
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Peter J. Olver.
ISBN: 9781468402742  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 515  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Springer-Verlag,  - 1986
ID: 122265
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Neal Koblitz.
ISBN: 9781468402551  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 516  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Springer-Verlag,  - 1984
ID: 122264
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Lawrence C. Washington.
ISBN: 9781468401332  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 512  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Springer-Verlag,  - 1982
ID: 122263
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: John Stillwell.
ISBN: 9781468401103  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 514  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Springer-Verlag,  - 1980
ID: 122262
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Serge Lang.
ISBN: 9781468400861  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 512  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Springer-Verlag,  - 1980
ID: 122261
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Paul R. Halmos.
ISBN: 9781461599760  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 515  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Springer-Verlag,  - 1974
ID: 122260