DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 7298 nhan đề - trong 730 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Huy Dung
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 616.1  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Văn hóa Sài Gòn,  - 2009
ID: 123630
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Hoài An (sưu tầm &biên soạn)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 646.7  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Thời đại,  - 2014
ID: 123629
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Phạm Viêm Phương
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 650.1  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Thời đại,  - 2013
ID: 123628
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Song Phương (biên soạn)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 641.5636  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Lao Động,  - 2009
ID: 123627
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Ngọc Hà (biên soạn)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 641.73  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Đồng Nai :  - Đồng Nai,  - 2012
ID: 123626
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Ấn Thuận; Mạt Nhân Đạo Quang (dịch).
ISBN: 9786048709914  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Thời đại,  - 2014
ID: 123625
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Janet Barkas; Bùi Thanh Châu (dịch).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Thời đại,  - 2011
ID: 123624
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Đông A Sáng.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Phương Đông,  - 2013
ID: 123623
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Lại Thế Luyện.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 646.7  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Văn hóa thông tin,  - 2012
ID: 123622
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Y Đức.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 613.042  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Hà Nội :  - Văn hóa thông tin,  - 2012
ID: 123621