DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 4826 nhan đề - trong 483 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trần Minh Nhi; Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120381
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Đặng Thị Kim Tuyền; Nguyễn Hoài Hương (giảng viên hướng dẫn).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120380
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trần Điền Ánh Tuyết; Nguyễn Hoài Thương (giảng viên hướng dẫn).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120379
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Hồ Trung Lộc; Nguyễn Hoài Thương (giảng viên hướng dẫn).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120378
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Thái Thiện Ngọc Đức; Nguyễn Thị Hai; Phạm Minh Nhựt (giảng viên hướng dẫn).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120377
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Quách Hồng Thúy; Nguyễn Thị Hai (giảng viên hướng dẫn).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120376
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Lê Nguyễn Hoàng Kim Ngân; Đỗ Đăng Giáp (giảng viên hướng dẫn).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120375
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Huỳnh Thị Anh Đài; Hà Thị Loan (giảng viên hướng dẫn).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120374
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trần Thị Thu Hà; Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120373
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh; Trần Thị Tưởng An (giảng viên hướng dẫn).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2018
ID: 120372