Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 8287 nhan đề - trong 829 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Hong Van Anh; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 113327
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Dao Ngoc Quan; Bui Phi Hung (hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 113326
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Dang Tien Manh; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 113325
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Cao Pham Phuong Linh; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Tp.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 113324
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Cao Nhat Nam; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - hutech,  - 2017
ID: 113323
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Bui Quoc Dat; Bui Phi Hung (hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 113322
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Bui Anh Vu; Bui Phi Hung (hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 113321
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Vo Huynh Duc; Bui Phi Hung (hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 113320
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Vo Xuan Cuong; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 113319
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Vu Huy Thach; Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2016
ID: 113318