DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 5923 nhan đề - trong 593 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - ,  -
ID: 121869
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - Trẻ,  - 1997
ID: 121868
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Siddhartha Ray
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - New Age International,  - 2008
ID: 121867
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Kap Hwan Kim (Editor), Hans-Otto Günther (Editor)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - Springer-Verlag Berlin Heidelberg,  - 2006
ID: 121865
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Salvatore Digiesi, Giuseppe Mascolo, Giorgio Mossa, Giovanni Mummolo
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - Springer,  - 2016
ID: 121864
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Alan E. Branch
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - Routledge,  - 2009
ID: 121863
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Lambert D.M., Stock J.R., Ellram Li.M
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - McGrаw-Нill,  - 1998
ID: 121862
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Charles Bliault
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - North of England P&l Association Limited, Newcastle,  - 2003
ID: 121861
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Aleksander Sładkowski
ISBN: 9783319782942  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: :  - Springer International Publishin,  - 2018
ID: 121860
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Nancy Nicosia, Nancy Y. Moore.
ISBN: 0833039857  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Santa Monica, CA :  - RAND,  - 2006.
ID: 121859