Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 8715 nhan đề - trong 872 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Lê Minh Duy Kha ;Trần Văn Tùng (GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech ,  - 2017
ID: 113926
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Võ Tường Vy ;Trần Văn Tùng (GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech ,  - 2017
ID: 113927
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Khánh Tân ;Nguyễn Thị Thu Hường (GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech ,  - 2017
ID: 113928
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Bảo Ngọc ;Thái Thị Nho (GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech ,  - 2017
ID: 113929
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trinh ;Thái Thị Nho (GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech ,  - 2017
ID: 113930
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Huyền Trân ;Thái Thị Nho (GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech ,  - 2017
ID: 113931
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thuận ;Dương Thị Hà Mai Trâm (GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech ,  - 2017
ID: 113932
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Trần Thị Huỳnh Như ;Thái Thị Nho (GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech ,  - 2017
ID: 113933
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Lê Thị Ngọc Trầm ;Phạm Thị Phụng (GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech ,  - 2017
ID: 113934
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Lâm Thị Thu Hiền ;Phạm Thị Phụng (GVHD)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech ,  - 2017
ID: 113935