Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 8298 nhan đề - trong 830 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trần Văn Tùng
ISBN: 9786049225338  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 657.42  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Kinh tế TP.HCM,  - 2017
ID: 113397
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trần Văn Tùng
ISBN: 9786049225345  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 658.1511  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Đại học Kinh tế TP.HCM,  - 2017
ID: 113396
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trần Văn Tùng (chủ biên), Tăng Trí Hùng, Trịnh Xuân Hưng
ISBN: 97860492225352  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 657  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Đại học Kinh tế TP.HCM,  - 2017
ID: 113395
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trần Văn Tùng
ISBN: 9786049225369  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 657  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Kinh tế,  - 2017
ID: 113394
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Henri Ghesquiere; Phạm Văn Nga, Phạm Hồng Đức (dịch)
ISBN: 9789814239998  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 338.95957  - Sách cùng loại
Thông tin XB: Singapore :  - Cengage Learning,  - 2008
ID: 113393
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Guy Pluvinage, Aleksandar Sedmak.
ISBN: 9789048127917  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 620.00452  - Sách cùng loại
Thông tin XB: London :  - Springer,  - 2011
ID: 113392
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Xun Xu, Andrew Yeh Chin Nee.
ISBN: 9781848827387  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 620.0042  - Sách cùng loại
Thông tin XB: London :  - Spinger,  - 2009
ID: 113391
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Claude Leroy, Pier-Giorgio Rancoita.
ISBN: 9789812818270  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 539.77  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New Jerse :  - world scientific,  - 2009
ID: 113390
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Melanie Smith, Laszlo Puczko.
ISBN: 9780415638654  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 338.4791  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Routledge,  - 2014
ID: 113389
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Lê Quang Hùng, Trần Thanh Toàn.
ISBN: 9786049225451  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 658.8  - Sách cùng loại
Thông tin XB: TP.HCM :  - Kinh tế TP.HCM,  - 2017
ID: 113388