Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 7531 nhan đề - trong 754 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Bạch Văn Đạt.
ISBN: 9786048208332  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Xây dựng,  - 2015
ID: 112279
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lanh (chủ biên)...[và những người khác].
ISBN: 9786046620297  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Y học,  - 2016
ID: 112278
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trần Thanh Nhãn (chủ biên)...[và những người khác].
ISBN: 9786040068941  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Giáo dục Việt Nam,  - 2016
ID: 112277
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Mạnh Phát.
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Xây dựng,  - 2012
ID: 112276
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên)...[và những người khác].
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Giáo dục Việt Nam,  - 2014
ID: 112275
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả:
ISBN: 9786045721247  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Chính trị quốc gia,  - 2016
ID: 112274
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả:
ISBN: 9786047722013  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Thế giới,  - 2016
ID: 112273
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả:
ISBN: 9786047722129  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Thế giới,  - 2016
ID: 112272
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Trương Thanh Đức.
ISBN: 9786045726761  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Chính trị quốc gia sự thật,  - 2017
ID: 112271
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Tác giả: Phạm Hoài Huấn (chủ biên)...[và những người khác].
ISBN: 9786045717349  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: Hà Nội :  - Chính trị quốc gia,  - 2016
ID: 112270