Skip Navigation LinksThư viện HUTECH - Đại học Công Nghệ TP.HCM
DANH MỤC SÁCH MỚI
 Từ ngày    Đến ngày          Lĩnh vực
 Kết quả : 7315 nhan đề - trong 732 trang                        
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Tran My Linh;Bui Phi Hung (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 111879
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Hensleigh Wedgwood
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 422.03  - Sách cùng loại
Thông tin XB: London :  - Trübner & co.,  - 1859
ID: 111878
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Ernest Klein
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 423  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - Elsevier Publishing,  - 1966
ID: 111877
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Hoang Manh Hung; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học)
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 111876
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Nguyen Thi Thanh Binh; Khai Nguyen (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 111875
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Tác giả: Avilino Sequeira, Jr.
ISBN: 0824792564  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại: 665.5385  - Sách cùng loại
Thông tin XB: New York :  - M. Dekker,  - 1994.
ID: 111874
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Pham Minh Hoa; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 111873
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Le Giang Hoang Vu; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 111872
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Nguyen Tran Phong; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 111871
 
 
 

  
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Tran Anh Vu; Nguyen The Khai (Hướng dẫn khoa học).
ISBN:  
Ngôn ngữ:
Ký hiệu phân loại:  -
Thông tin XB: TP.HCM :  - Hutech,  - 2017
ID: 111870