Assessing and reforming public financial management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  0821355996

Ký hiệu phân loại: 352.4 Financial administration and budgets

Thông tin xuất bản: [kđ] :World Bank, 2004,

Mô tả vật lý: 141 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH