Các qui định mới về doanh nghiệp nhà nước
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.029 Agency and quasi contract

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 1997, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 339 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:


1 Luật danh nghiệp nhà nước. 2 Nghị quyết số 59/CP ngày 03/10/96 của Chính Phủ. 3 Quy chế quản lý tài chính và hoạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp nhà nước. 4 Chỉ định số 748/TTg ngày 10/10/96 của Thủ Tướng Chính Phu. 5 Công văn số 1313/TLD( 26/10/96 của tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 6 Nghị định số 59/CP ngày 05/10/96 của Chính Phủ . 7 Thông tư 01 BKH/DN ngày 29/1/97 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư. 8 Thông tư số 06 TC/TCDN ngày 24/2/97 của Bộ Tài Chính. 9 Nghị định số 58/CP ngày 28/3/97 của Chính Phủ. 10 Quyết định số 238/LĐTBXH-QĐ ngày 08/04/1997 của Bộ Trưởng Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. 11 Thông tin số 13/LĐTBXH-TT ngày 10/04/1997 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. 12 Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày 10/04/1997 của Bộ Thương Binh và Xã Hội. 13 Thông tư số 15/LĐTBXH-TT ngày 10/04/1997 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội. 14 Chỉ thị số 135/TTg ngày 04/03/1997 của Thủ Tướng Chính Phủ. 15 Nghị định số 38/CP ngày 24/08/1997 của Chính Phủ. 16 Thông tư số 25û TC/TCDN ngày 15/5/1997 của Bộ Tài Chính. 17 Thông tư số 08BKH/DN ngày 16/6/1997 của bộ Kế Hoạch và Đầu Tư. 18 Nghị định số 28-CP ngaỳ 07/5/1996 của Chính Phủ. 19 Quyết định số 1-CPH của Bộ Trưởng, Trưởng Ban Chỉ Đạo Trung Ương cổ phần hóa ngày 4/9/1996. 20 Nghị định số 25-CP ngày 26/3/1997 của Chính Phủ. 21 Thông báo số 67-TB/TW ngày 4/4/1997 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam..

Qui định về doanh nghiệp nhà nước -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 346.029


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH