Poverty in Guatemala.
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: World Bank The, ,

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ISBN:  082135552X

Ký hiệu phân loại: 339.4 Factors affecting income and wealth

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :The World Bank, 2003,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH