Oracle 8i DBA : Architecture and Administration Certification Bible
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  9780764548178

Ký hiệu phân loại: 005.7585 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: New York :Hungry Minds, 2001,

Mô tả vật lý: 1167 tr. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


Database management -- Study guides. ; Examinations; Electronic data processing personnel -- Certification. ; Oracle (Computer file)-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 005.758


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH